دروس رشته مدیریت اجرایی در دانشگاه علم و صنعت ايران

الف- دروس جبراني:

رديف

نام درس

واحد

1

تحقيق در عمليات

3

2

احتمال و آمار مهندسى

3

3

مديريت عمليات I مقدماتى

3

4

اصول مديريت و تئورى سازمان

3

ب- دروس اصلى

رديف

نام درس

واحد

1

مديريت سازمانهاى پيچيده ديدگاه استراتژيک (با کارگاه آموزشى)

2

2

مديريت منابع انساني:- تحليل رفتارى و مديريت منابع انسانى (با کارگاه آموزشى)

2

3

مديريت منابع مالي:- حسابدارى مديريت

2

4

- مديريت مالى و اقتصاد مديريت

2

5

- مديريت تکنولوژى و نوآورى

2

6

- مديريت طرحهاى توسعه

2

7

مديريت بازار:- بازاريابى

2

8

- بازرگانى بين المللى

2

9

مديريت اطلاعات:- سيستم هاى اطلاعات مديريت (با کارگاه آموزشى)

2

10

مهارت هاى عمومى مديريت و مسائل جاري:

- مهارتهاى عمومى مديريت (کارگاه آموزشى)

2

11

- مسايل جارى مديريت اجرائى واحدهاى توليدى، خدماتى و طرحهاى عمرانى (سمپوزيوم)

2

جمع

22

(1) براى هر واحد کارگاه آموزشى ساعاتى برابر دو واحد نظرى در نظر گرفته شده است.


ج- دروس اختيارى (5 يا 6 واحد)

رديف

نام درس

واحد

1

مجموعه الف- مديريت استراتژيک:

تحليل محيط داخلى و بين المللى

2

2

- برنامه ريزى استراتژيک

2

3

- مديريت تحول و اجراى برنامه هاى استراتژيک

3

4

- تحليلى از استراتژيهاى سازمانى موفق و ناموفق

2

5

- پروژه

4

6

جمع

13

1

مجموعه ب: مديريت توليد و عمليات:

- مديريت توليد و عمليات پيشرفته

3

2

- پژوهش عمليات پيشرفته

2

3

- مديريت واحدهاى خدمات

2

4

اقتصاد مهندسى

2

5

- پروژه

4

6

جمع

13

د- سمينار و پايان نامه

رديف

نام درس

واحد

1

پايان نامه

4

دوره کارشناسى ارشد مديريت اجرائى به منظور پرورش کادر مديريت اجرايى بنگاههاى توليدى و خدماتى خصوصى، تعاونى و دولتى و نيز تأمين مدير براى طرحهاى بزرگ عمرانى طراحى و ايجاد شده است. برنامه بهبود نظام مديريت در سطح واحدهاى توليدى و خدماتى از طريق رشته مديريت اجرائى، لازمه دستيابى به اهداف خاص آموزشى زير است:

• آماده کردن شرکت کنندگان براى قبول وظايف مديريت از طريق آشنايى با آخرين دستاوردهاى دانش مديريت و تقويت قابليتهاى تحليل، ابتکار، خطرپذيرى، ارتباطات، تصميم گيرى و بالاخره رهبرى مؤسسات تابعه.

• ايجاد زمينه جهت ارتباط نزديکتر و موثرتر ميان مديران و کادر مشاوران و کارشناسان مديريت از طريق دستيابى به ديدگاهها و زبان مشترک علمى، در جهت استفاده بهينه مديران از کادر مذکور.

از اينرو انتظار مى رود شرکت کنندگان اين رشته مهارتهاى زير را کسب نمايند:

• نگرش علمى به مديريت: اين مهم از طريق آشنائى وسيع با تجربيات دنياى صنعتى و پژوهش هاى معمول در رشته مديريت و نيز پى بردن به اهميت نگرش علمى به مسايل مديريت محقق خواهد شد که در آنصورت از تفکر يک بعدى، شتاب زدگى در عمل و پيش داورى درباره روشهاى کارآمد مديريت که از ويژگى هاى نگرش غيرعلمى است پرهيز خواهد شد.

• کسب دانش مديريت: آشنايى مديران با تجربيات کشورهاى صنعتى و نيز تحقيقات انديشمندان مديريت موجب ارتقاء سطح دانش هايى در اين زمينه مى شود و اين امر از سوئى زمينه استفاده مؤثرتر از فنون جديد مديريت را توسط مديران فراهم مى کند و از سوى ديگر ارتباط و همکارى نزديکترى ميان مديران و کارشناسان مديريت ايجاد کرده موجب مى شود که مديران از مشاوران و کادر ستادى خود بهتر استفاده کنند.

• بهبود مهارت هاى مديريت: منظور از بهبود مهارتهاى مديريت، ايجاد زمينه جهت تلفيق علم و عمل يعنى توانائى استفاده عملى از دانش مديريت است. بخش مهمى از برنامه به پرورش مهارتهاى عمومى مديريت و تجزيه و تحليل و چاره جوئى عملى براى مشکلات مديريت سازمانها اختصاص يافته است.

/ 0 نظر / 144 بازدید