تربيت شهروند الكترونيك

هر گونه بي‌‏توجهي نسبت به تربيت شهروند الكترونيك ، باعث خواهد شد انرژي و هزينه‌‏هاي مربوط به ايجاد دولت الكترونيك به هدر برود و آن را با شكست مواجه كند.

به گزارش بخش خبر شبكه فن آوري اطلاعات ايران، از ايلنا، دكتر سعيد سعادت ، مدير عامل مجتمع فني تهران، با بيان مطلب فوق، گفت: آموزش IT به كودكان و نوجوانان موضوعي است كه در سيستم آموزشي كشور مغفول مانده است.
وي ، با ضروري دانستن آموزش و انتقال مهارت‌‏هاي كار با كامپيوتر به شهروندان ، ادامه داد: نياز به توسعه آموزش و تربيت شهروند الكترونيكي به اندازه ايجاد زيرساخت‌‏هاي ارتباطي براي توسعه IT در كشور از اهميت برخوردار است.
دكتر سعادت ، در بخش ديگري از سخنان خود و در پاسخ به اظهارنظر دبير اجرايي سمينار دولت الكترونيك و تكريم ارباب رجوع مبني بر نداشتن مجوز فعاليت اين مجتمع در زمينه آموزش عالي و صدور اطلاعيه توسط وزارت علوم، تحقيقات و فن‌‏آوري در اين خصوص ، گفت: ما هيچ‌‏گاه ادعا نكرده‌‏ايم كه مجتمع فني تهران مجوز آموزش عالي دارد، اما موسسه آموزش عالي آزاد فن‌‏آوران اطلاعات تهران داراي مجوز از سوي وزارت علوم ، تحقيقات و فن‌‏آوري است و مجتمع فني تهران با توجه به فعاليت‌‏هاي مختلف خود داراي مجوز از سازمان‌‏هاي ذيربط است. لذا به نظر مي‌‏رسد صدور اين اطلاعيه توسط وزارت علوم با تعجيل صورت گرفته است.

/ 0 نظر / 14 بازدید