چشم انداز (Vision) - نگاهی به معضلات جزیره کیش

در نوشته های پیشین عناصر اصلی مدیریت را نام بردیم. گفتیم که اولین عنصر آن برنامه ریزی است. و اولين بحثي/> كه/> در/> سلسله/> مراتب/> برنامه ريزي/> مطرح/> مي/> شود،/> بحثي/> است/> به نام  /> Visionيعني چشم انداز.

هر برنامه/> ريزي/> در/> سازمان،/> تحت الشعاع/> يك/> تفكر،/> يك/> چشم/> انداز/> و/> يك/> آينده/> نگري/> است/>/>. هر سازماني براي/> ده/> سال آيندة/> خود،/> افقي/> را/> مشخص/> كرده/> و/> يك/> چشم/> انداز/> و/> منظرگاه/> و/> ديدگاهي/> را/> سِت/> كرده/> و/> هميشه/> به/> آن/> مي/> نگرد/> و/> كلية برنامه/> هاي/> ثابت،/> موقت،/> كوتاه/> مدت،/> ميان/> مدت،/> بلند/> مدت،/> تاكتيكي/> و/> استراتژيكي/> خودش/> را/> به/> نحوي/> كنار/> هم/> مي/> چيند تا/> به/> آن/> افق/> در/> ده/> يا/> پانزده/> سال/> آينده/> برسد/> />/>.بسيار ساده لوحي است/> كه/> ما/> چشم/> انداز/> يك/> سازمان/> را/> با/> يك/> خط/> تعريف كنيم/> و/> بعد/> بگوييم/> كه/> اين/> سازمان/> به/> آنجا/> خواهد/> رسيد/> />.رالف استيسي/> كتابي دارد/> در/> رابطه/> با/> چشم/> انداز/> يا/> افق/> فراروي/> يك/> سازمان/> كه/> معتقد/> است/> كه/> دو/> روي/> اين/> سكه/> را/> بايد/> ديد.

خوب این چشم انداز چيست؟  اگر/> بخواهيم/> بسيار/> عاميانه/> تعريف/> كنيم/> مي/> گوييم/>/>:

چشم انداز افقي/> است/> كه/> سازمان/> هميشه/> به/> آن/> مي/> نگرد/>/>/>؟

رالف استيسي معتقد/> است/> كه/> طرف/> ديگر/> سكه/> بحثي/> است/> به/> اسم/> ملاك/> ها،/> معيارها،/> ارزش/> ها،/> اصول/> و/> اعتقادات.

/>/>بگذارید مثالی بزنم: يك/> سازمان/> وقتي/> كه/> قرار/> است/> به/> حاشية/> بسيار/> زيادي/> از/> سود/> و/> سهم/> بازار/> در/> ده/> سال/> آينده/> برسد، ملاك/> ها،/> معيارها،/> ارزش/> ها،/> اصول/> و/> اعتقادات/> سهام/> داران/> عمده/> و/> اصلي/> اين/> شركت/> نقش/> به/> سزايي/> در/> برنامه/> هاي/> اين شركت/> دارد. سهام/> داران/> اين/> شركت/> معتقدند/> كه/> اين/> حاشية/> سود/> بايد/> در/> اين/> موازين/> و/> در/> اين/> چهارچوب/> استحصال/> شود. مثلاً/> معتقد/> به/> رزق/> حلالند؛/> حق/> الناس/> را/> قبول/> دارند؛/> معتقدند/> كه/> در/> اين/> استحصال/> حاشية/> سود،/> نبايد/> حقي/> از/> كسي/> ضايع شود. ممكن/> است/> سازماني/> ديگر/> هيچ/> كدام/> از/> اين/> اصول/> را/> قبول/> نداشته/> باشد/> و/> حتي/> به/> قيمت/> كشت/> و/> كشتار/> براي رسيدن/> به/> آن/> حاشية/> سود/> قدم/> بردارند./> مطمئن/> باشيد/> كسي/> كه/> به/> عنوان/> برنامه ريز/> در/> اين/> سازمان،/> اين/> برنامه ها/> را/> دنبال مي/> كند،/> حتماً/> بايد/> اين/> چشم/> انداز/> را/> مدنظر/> داشته/> باشد./>/>

/ 1 نظر / 21 بازدید
ميثم

با سلام خواستم بپرسم کسی که کارشناسی حسابداريه ارشد اجرايی بخواد بره چه درس هايی اضافه پيشنياز ميخوره؟