دوره مشترک دانشگاه صنعتی شریف با دانشگاه لين شوپينگ سوئد (Linkopings University)

 تا جایی که من می دانم این دانشگاه لين شوپينگ رتبه بالایی در بین دانشگاههای MBA  ندارد. و تنها دانشگاه سوئدی که رتبه جهانی خوبی دارد دانشگاه Stockholm School of Economics است که آن هم رتبه 71 در مدیریت اجرایی دارد. خوب به همین دلیل هم هست که با ایرانی ها دوره مشترک برگزار می کنند! به هر حال محتوای این دوره که در مورد MBA in Product-Market Management می باشد به شرح زیر است:

ساختاربرنامه :

 

برنامهشامل۶۰واحددرسياستوبرايمدت۲سالتحصيليتدوينگرديدهاست. برنامهآموزشيايندورهشامل:

۱۲درساجباري،۲درساختياريويکپاياننامهجامعدهواحدياستکهدرپنجحوزهبهشرحذيلتدوينگرديده است.

حوزه۱- مديريتسازمانوبازار

دراينموضوعدانشجويانبهيکچارچوبقويتئوريبرايدرکتجزيهوتحليلومديريتبازاروسازمانهامجهز مي شوند. دانشجويانهمچنينباتئوریهاوابزارتجزيهوتحليلمحيطتجاريآشناميگردند. اينموضوعشاملدروس زيراست:

۱- سازماندهيومديريتمنابعانساني ( ۵واحد

۱- بازاريابيومديريتبازار ( ۵واحد

۱- قوانينتجاري ( ۲واحد

/ 0 نظر / 57 بازدید