مدیریت بر مافوق!

بعضی ها در محیط کار مدیرند و بعضی ها در خانه.

بعضی ها میز مدیریتی دارند و بعضی ها جایگاه آن.

بعضی ها مدیرند و بعضی ها مدبر.

بعضی پیپ مدیریتی دارند بعضی ها تیپ آن.

بعضی مدیرند و منشی دارند و بعضی ها تنها مدیرند و در اصل تنها منشی اند.
بعضی ها مدیرند و ماشین مدیران را دارند و بعضی ها در اصل تنها ماشینند و ماشین مدیران می رانند.

بعضی ها خدادادی مدیرند و بعضی ها مادرزادی ( یعنی تنها بواسطه پدرشان یا بستگان شان).
بعضی ها حکم مدیریتشان از جنس کاغذ و امضای ما فوق است و بعضی ها از جنس عمل و کارکرد و تجربه.

بعضی ها مدیرند و یک دنیا ارزش و بعضی ها تنها مدیرند وبس.

بعضی امضایشان چند روزی اعتبار دارد و بعضی عملکردشان یک عمر.

بعضی عشق مدیریت و بعضی مدیر عاشق اند.

بعضی بر نام سازمان مدیریت می کنند و بعضی ها بر قلب کارکنان سازمان.

بعضی مدرک مدیریت دارند و بعضی درک مدیریت.

راستی! انصافاَ جایگاه من و شما و ما در کجاست؟!

/ 0 نظر / 36 بازدید