پرورش مهارتهاي مديران

وتن و كامرون دو تن از پژوهشگران صاحب نام درباره پرورش مهارتهاي مديران در مقاله اي به عنوان " متداول ترين مهارتهاي مديران موثر" , مديران برخوردار از مهارتهاي برتر را با ويژگيهاي زير تعريف كرده اند:

1- در نوشتن, گوش سپردن و ايجاد ارتباط رودررو يا تلفني با آسودگي و تسلط عمل مي كنند. 

2- مشتاقانه در پي شناخت نقاط قوت و ضعف خويش مي باشد. 

3- از  عوامل  استرس  خويش  آگاه  بوده, و  از مهارت  و  توانمندي  لازم براي آن برخوردارند. 

4- ضمن آگاهي از امور ضروري و امور مهم قادرند زمان خود را به نحوي كارا و اثربخش مديريت كنند.

5- مي توانند مشكلات را به درستي شناسايي نموده, به نحوي موثر آنها را تجزيه و تحليل نمايند و در نهايت موثرترين و كم هزينه ترين راه حل را برگزينند.

6- از توانايي نفوذ و ايجاد انگيزه در زيردستان خود برخوردارند. 

7- وظايف را به زيردستان خود واگذار مي كنند تا يادگيري و مشاركت آنها را در پيشبرد امور تسهيل نمايند. 

8- در مواقع مناسب به زيردستان خود فیدبک  مي دهند  و  آنان را  مورد حمايت قرار مي دهند. 

9- ازطريق شناسايي استعدادهاي كاركنان, هدايت و مربي گري, زمينه هاي پرورش و بروز استعدادهاي آنان را فراهم مي كنند. 

10- هدف گذاري نموده و براي آينده خود و سازمان خود چشم اندازي بلند مدت ترسيم  مي كنند. 

11- تعارض را به خوبي كنترل مي كنند و از توانايي لازم براي حل اختلافات ديگران برخوردارند. 

12- در نقش عضو تيم و نيز رهبر تيم به خوبي ايفاي نقش مي كنند و به اعضاي گروه براي ايجاد تيمي موثر وكارآمد ياري مي رسانند.

/ 1 نظر / 23 بازدید
شيما رضاييان

موضوع جالبی است. در واقع تا ما مدير خوب نداشته باشيم چيزی در کشورمان درست نمی شود.