مديريت اجرائى

دوره کارشناسى ارشد مديريت اجرائى به منظور پرورش کادر مديريت اجرايى بنگاههاى توليدى و خدماتى خصوصى، تعاونى و دولتى و نيز تأمين مدير براى طرحهاى بزرگ عمرانى طراحى و ايجاد شده است. برنامه بهبود نظام مديريت در سطح واحدهاى توليدى و خدماتى از طريق رشته مديريت اجرائى، لازمه دستيابى به اهداف خاص آموزشى زير است:

• آماده کردن شرکت کنندگان براى قبول وظايف مديريت از طريق آشنايى با آخرين دستاوردهاى دانش مديريت و تقويت قابليتهاى تحليل، ابتکار، خطرپذيرى، ارتباطات، تصميم گيرى و بالاخره رهبرى مؤسسات تابعه.

• ايجاد زمينه جهت ارتباط نزديکتر و موثرتر ميان مديران و کادر مشاوران و کارشناسان مديريت از طريق دستيابى به ديدگاهها و زبان مشترک علمى، در جهت استفاده بهينه مديران از کادر مذکور.

از اينرو انتظار مى رود شرکت کنندگان اين رشته مهارتهاى زير را کسب نمايند:

• نگرش علمى به مديريت: اين مهم از طريق آشنائى وسيع با تجربيات دنياى صنعتى و پژوهش هاى معمول در رشته مديريت و نيز پى بردن به اهميت نگرش علمى به مسايل مديريت محقق خواهد شد که در آنصورت از تفکر يک بعدى، شتاب زدگى در عمل و پيش داورى درباره روشهاى کارآمد مديريت که از ويژگى هاى نگرش غيرعلمى است پرهيز خواهد شد.

• کسب دانش مديريت: آشنايى مديران با تجربيات کشورهاى صنعتى و نيز تحقيقات انديشمندان مديريت موجب ارتقاء سطح دانش هايى در اين زمينه مى شود و اين امر از سوئى زمينه استفاده مؤثرتر از فنون جديد مديريت را توسط مديران فراهم مى کند و از سوى ديگر ارتباط و همکارى نزديکترى ميان مديران و کارشناسان مديريت ايجاد کرده موجب مى شود که مديران از مشاوران و کادر ستادى خود بهتر استفاده کنند.

• بهبود مهارت هاى مديريت: منظور از بهبود مهارتهاى مديريت، ايجاد زمينه جهت تلفيق علم و عمل يعنى توانائى استفاده عملى از دانش مديريت است. بخش مهمى از برنامه به پرورش مهارتهاى عمومى مديريت و تجزيه و تحليل و چاره جوئى عملى براى مشکلات مديريت سازمانها اختصاص يافته است.

/ 0 نظر / 20 بازدید