مديريت در دورانهای گذشته / ادامه

آهسته آهسته به اصل تيلوريسم نزديك مي شويم .

در سال ۱۷۷۶ آدام اسميت در كتاب مشهور خود به نام "ثروت ملل" دربارة سازمان دهي بهينه در يك كارخانة توليد سنجاق بحث مي كند . اين كتاب شهرت بسياري پيدا كرد و بيانية مؤثري از اصول اقتصادي شد كه در مورد سيستم كارخانه و تقسيم كار مطالب بسيار ارزنده اي را عرضه مي كند . (Division of Work).

در سال ۱۸۱۳ رابرت اُون در كتاب خود به نام " خطاب به سرپرستان" انقلابي عرضه مي كند كه بر اساس آن مديران بايد به ماشين هاي زنده يعني كاركنان، بيش از ماشينهاي غير زنده توجه كنند. مي بينيم كه دو شاخه در موازات هم يعني مكتب كلاسيك تيلوريسم و مكتب رفتار انساني التون مايو يا نئوكلاسيك از حدود ۱۸۱۳ و ۱۸۲۰ به بعد در حال شكل گيري هستند.

در سال ۱۸۳۲ صاحب نظر مشهوري مثل چارلز بابيج در كتاب خود تحت عنوان " سيستم اقتصادي دستگاه ها و توليد كنندگا ن" بسياري از نظرات نهضت مديريت علمي را پيش بيني مي كند .

در سال ۱۸۵۵ دانيل مك آلو در گزارش سالانة خود به عنوان سرپرست شركت راه آهن نيويورك ، شش اصل مديريت ارائه مي كند كه اصل اول آن دربارة استفاده از داده هاي سازماني و بكارگيري آنها براي هدفهاي مديريتي است.

در واقع وی اين تاريخچه را به تدريج جمع آوري مي كند و تيلور يك مكتب مديريت علمي را به جامعة مديريت عرضه مي كند. اگر بخواهيم منصفانه قضاوت كنيم، تيلور به جاي آ نكه عرضه كننده و ايجاد كننده حساب شود، بايد به عنوان يك گردآورنده به شمار آيد.

در سال ۱۸۸۵ سروان هنري متكالف، مدير قسمت مهمات ارتش كتابي به نام هزينة " ساخت و ادارة كارگاه هاي دولتي و خصوصي" منتشر كرد و در آن اظهار مي كند که «علم مديريت مبتني بر اصولي است كه بوسيلة مشاهدة  مداوم و جدي قابل كشف است.»  ما در هزارة سوم شاهد Visual Management ژاپني ها هستيم.

در سال ۱۸۸۶ هنري تاون در مقاله اي به نام "مهندس به عنوان يك اقتصاددان" كه به جامعة مهندسان مكانيك آمريكا عرضه مي كند، نهضت علمي را مورد تأييد قرار مي دهد.

پس بطور خلاصه می توان گفت که:

« مديريت به ا ندازة عمر بشريت قديمي است » : تاريخچة مديريت را شروع كرديم تا به اين دو جمله برسيم كه پس احساس نكنيد كه مديريتي وجود نداشته است و اينكه حدود صد سال قبل فردي به اسم فردريك وينسلو تيلور  پدر علم مديريت يا پدر علم مديريت تيلوريسم يا پدر مكتب كلاسيك  پديده اي نوظهور را به عنوان مديريت به جامعة بشريت عرضه كرده است.

ديديم كه تاريخچة مديريت از دوران حضرت موسي ( ع) دنبال شد. به عنوان جمع بندي مطالب پيشين، پنج مكتب

مديريتي به دنيا معرفي شده است كه سه مكتب به عنوان مكاتب اصلي است و دو مكتب، مكاتب جانبي است و اين

مكاتب جانبي روز به روز در حال رشد است.

/ 0 نظر / 23 بازدید