دروغ بزرگ آدولف هیتلر:

هر 6 نقل قول از آدولف هیتلر می باشد:

1. The leader of genius must have the ability to make different opponents appear as if they belonged to one category.
یک رهبر نابغه باید بتونه همه ی دشمنان متفاوت خود را در یک دسته قرار دهد.

2.The great masses of the people will more easily fall victims to a big lie than to a small one.
انبوه مردم ساده تر فریب یک دروغ بزرگ را می خورند تا یک دروغ کوچک.

3.Who says I am not under the special protection of God?
کی گفته من تحت حمایت ویژه پروردگار قرار ندارم؟

4.Make the lie big, make it simple, keep saying it, and eventually they will believe it.
دروغ را بزرگ و ساده و مکرر بگو تا در نهایت باور کنند.

5.Through clever and constant application of propaganda, people can be made to see paradise as hell, and also the other way round, to consider the most wretched sort of life as paradise.
از طریق استفاده ی هوشمندانه و مکرر از پروپاگند؛ میتوان مردم را متقاعد کرد که بهشت، جهنم است و پست ترین شرایط زندگی مثل زندگی در بهشت است.

6.Demoralize the enemy from within by
نویسنده: ghasem
/ 0 نظر / 46 بازدید