خارپشت هستید یا روباه

ایسایا برلین در رساله معروف خود به نام « خارپشت و روباه » جهانرا به دو گروه: خارپشت ها و روباه ها تقسیم می کند. این اصطلاح برگرفته از ضربالمثل یونانی قدیمی است که می گوید: « روباه خیلی چیزها می داند، اما خارپشت فقط یک چیز خیلی مهم را می داند». />
ماروین برسلر، استاد دانشگاه پرینستون، در یکیاز گفتگوهای طولانی که با وی انجام گرفت به نیروی خارپشت اشاره کرد: « شما میخواهید بدانید، کدام دسته از افراد می توانند، بر کسانی که به اندازه خود آنان باهوشند، بیشترین تاثیر را بگذارند؟ آنها خارپشت ها هستند.» فروید و ضمیر ناخودآگاه. داروین و انتخاب طبیعی، مارکس و اختلاف طبقاتی، انیشتین و نظریه نسبیت، آدام اسمیتو صنف کارگر- همه آنها خارپشت بودند.« کسانی که بزرگ ترین رد پاها را بر جاینهادند.» هزاران نفر به آنها گفتند: « عجب ایده خوبی، اما خیلی ژرف بین هستید! »...
به عبارت دقیق تر، مفهوم خارپشتی، مفهومی ساده و شفاف، ناشی از درک عمیقفصل مشترک سه محور فکری زیر است:
1.
شما در چه زمینه ای می توانید بهترین عملکرد را درجهانداشته باشید( و در چه زمینه ای نمی توانید در دنیا بهترین باشید).
2.
عامل حرکتموتور اقتصادی شما چست؟
3.
شما به چه کاری علاقه دارید؟
اکنون فرض کنید زندگیکاری شما این سه معیار را در بردارد ...

/ 1 نظر / 70 بازدید
هومن

مثال جالبی بوداستفاده کردم