عناصر اصلي مديريت

مديريت بر پنج ستون اصلي كه ما آنها را عناصر اصلي مديريت مي گوييم استوار است. يعني اين سقف به عنوان مديريت بر پنج ستون تكيه داده است كه در زیر به آن اشاره می کنیم. 

اين عناصر عبارتند از: 

۱ برنامه ريزي 

۲ - سازمان دهي 

۳ - نيروی انساني 

۴ - كنترل و نظارت 

۵ - هدايت و رهبری. 

يعني اگر مدير يک سازمان توانست اين پنج عنصر را در دست قدرت خود بگيرد و كنترل و مديريت كند، مديري است موفق. 

نظريه هاي جديد اين عناصر را به صورت ديگري نيز ارائه مي دهند با نام POSDCORB:

(برنامه ريزي) P for Planning

(سازمان دهي) O for Organizing 

(نيروي انساني) S for Staffing 

(هدايت و رهبري) D for Directing 

(ايجاد هماهنگي بين اركان) CO for Coordinating

(گزارش دهي) R for Reporting

(بودجه بندي) B for Budgeting

و معتقد هستند كه يك مدير بايد بتواند در قالب اين عناصر برنامه ريزي كند، سازمان دهي كند، نيروهاي انساني خود را تأمين و با يك چيدمان درست بكار بگيرد، اين نيروها را در قالب آن برنامه هدايت كند، سپس بين اركان هماهنگي وايجاد ارتباط كند. بايد بتواند از آنچه كه با اين گروه و با اين سازمان انجام داده است، يك گزارش خوب ارائه بدهد. هر مديري در ابتداي هر سال بايد بتواند پيش بيني كند كه به چه بودجه اي از ديدگاه مالي و غيرمالي نيازمند است.

/ 0 نظر / 153 بازدید